Количка Потребителска кошница

Права за ползване

I. Общи условия и правила за ползване

 ВНИМАНИЕ! Моля прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този онлайн магазин.Използването на онлайн магазина означава че приемате тези условия. OI PLUS ltd е търговско дружество регистрирано по Търговския закон на Република България със адрес на управление гр. София 1528 бул. "Проф. Цветан Лазаров" 12  БУЛСТАТ BG203301968. Общите условия са задължителни за OI PLUS ltd и потребителите на предлаганите стоки и услуги.
 Настоящият онлайн магазин и съдържащите се в него търговски предложения за продажба на стоки и услуги са насочени към юридически лица и физически лица-търговци с цел задоволяване на техните нужди в ежедневната им търговска дейност.Лицата не търговци,проявяващи интерес към услугите и продуктите включени в този онлайн магазин могат да получат пълна информация за тях на националният телефон за информация и поръчки  0700 12 888 на цената на един градски разговор без допълнително оскъпяване,както и на останалите телефони посочени в раздел контакти. Общите условия се прилагат за всички сделки между OI PLUS ltd и нейните клиенти-юридически и физически лица-търговци, освен ако предлагането им не е изключено изрично с писмен договор. Всички промоционални оферти съдържащи се в настоящият WEB сайт важат до изчерпване на количествата или до изтичане срока на промоцията.

       II. Използване на сайта

 Материалите и услугите поместени в онлайн магазин на OI PLUS ltd могат да бъдат зареждани и използвани само за лична нетърговска употреба и при условие че се запазят всички авторски права и съответните означения. Използването, копирането и публичното разпространение на поместените материали за каквато и да е обществена или търговска цел е забранено. Стоките и услугите поместени в онлайн магазин на OI PLUS ltd са ограничени  до изрично посочените условия за тях без каквито и да е допълнителни гаранции. Всички предлагани стоки и услуги са описани с основните си характеристики, изображение и продажна цена. OI PLUS ltd не носи отговорност в случай, че посочените от производителя характеристики на стоката/ите е неточна или невярна. OI PLUS ltd си запазва правото да прави промени по отношение на стоките и услугите  предлагани в онлайн магазин, както и да коригира техните цени по всяко време и без предупреждение. OI PLUS ltd не носи отговорност/при никакви обстоятелства/за щети или пропуснати ползи произтекли от употребата или резултатите от употребата на този онлайн магазин, както и от материалите /стоките и услугите/ поместени в него. OI PLUS ltd не желае да получава защитена или конфеденциална информация от Вас чрез сайта, както и всяка друга информация която е в нарушение със законите на Република България. OI PLUS ltd си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.oiplus.bg заедно със съобщение за промените. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

       III. Търговски съобщения и директен маркетинг

 Всеки потребител на този онлайн магазин регистрирайки се се съгласява с използването на данните му за целите на директният маркетинг на OI PLUS ltd и разрешава изпращането на търговски съобщения на посочения от него e-mail. Потребителя има право да възрази срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС ООД на е-mail: sales@oiplus.bg .  OI PLUS ltd е регистрирана по закона за защита на личните данни и гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителя.

       VI. Информация и цени

 Всички цени на стоки и услуги поместени в онлайн магазина на OI PLUS ltd са в български лева и  без включен 20%ДДС.Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато. Екипът на OI PLUS ltd се старае поместената в WEB сайта информация да е точна и актуална.OI PLUS ltd си запазва правото да прави едностранно и без уведомление, корекции по отношение на предлаганите стоки и услуги, както и по отношение на техните цени.